Polityka prywatności


 1. Definicje

  1. Serwis – platforma dostępna pod adresem: https://Uzbieraj.pl obsługiwana przez firmę Code-Web i rozpowszechniana pod nazwą „Uzbieraj.pl”. Serwis przeznaczony jest w szczególności do udostępniania przestrzeni do tworzenia zbiórek przez Użytkowników oraz pośredniczeniu w przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami.
  2. Administrator danych osobowych - Code-Web z siedzibą w Bartoszycach ul. Generała Sikorskiego 29/20, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 743-115-23-91,posiadająca prawa autorskie do Serwisu,
  3. Użytkownik– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu. Za Użytkownika uważana jest również osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która ukończyła 13 lat.
  4. Wspierający - Użytkownik, który dokonuje środkami finansowymi wsparcia na rzecz określonej zbiórki.
  5. Organizator - Użytkownik, który prezentuje zbiórkę w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację.
  6. Zbiórka - każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej oraz sprzedażowej, na którego realizację Organizator gromadzi środki finansowe za pomocą Serwisu.
  7. Wpłata - środki finansowe pozyskane przez Organizatora od Wspierających na zrealizowanie Projektu.
  8. Konto – konto Użytkownika w Serwisie udostępnione indywidualnie Użytkownikowi, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu procesu rejestracji w Serwisie i udostępnione po potwierdzeniu tożsamości przez Użytkownika, wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Serwisu zalogowanym Użytkownikom.
  9. Usługi - usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu polegające na umożliwianiu Użytkownikom organizowania zbiórek oraz przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami, poprzez udostępnianie im Serwisu.
  10. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Wspierającym a Organizatorem.
  11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie https://uzbieraj.pl/regulamin
  12. Rejestracja – proces polegający na założeniu Konta w Serwisie; czynność rejestracji odbywa się w następujący sposób:
   • Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza,
   • Użytkownik zatwierdza wypełniony formularz;
   • Użytkownik akceptuje Regulamin oraz inne niezbędne dokumenty, takie jak: Polityka prywatności, Polityka cookies;
   • Użytkownik ma możliwość logowania się w Serwisie za pośrednictwem swojego indywidualnego Konta.
  13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Dane osobowe i polityka prywatności

  1. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników.
  2. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących wspierającymi lub organizującymi zbiórki, nie są przetwarzane przez Administratora. Dane pozyskane w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu i nie będące danymi osobowymi są używane przez Uzbieraj.pl jedynie do celów analitycznych, marketingowych i w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
  3. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych jest niezbędne dla utworzenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie.
  4. Organizowanie w Serwisie zbiórek przez Użytkownika wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu utworzenia zbiórki, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości utworzenia zbiórki. Podanie pewnych danych osobowych jest wymagane także w przypadkach określonych szczegółowo w Regulaminie, np. w celu dodatkowej weryfikacji tożsamości danej osoby.
  5. Dane osobowe są przetwarzane:
   • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
   • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i ich sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
   • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw;
   • w celach marketingowych Administratora – podstawa prawną jest uzasadniony interes administratora;
   • w celu weryfikacji prawdziwości celu, na jaki została utworzona dana zbiórka – podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego. W tym celu przetwarzamy dane dotyczące zdrowia osób organizujących zbiórki lub osób, na rzecz których zbiórki są organizowane. W tym drugim przypadku zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia są niekiedy odbierane od rodziców lub opiekunów prawnych takich osób;
   • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa
  6. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób, np. osób na rzecz, których zorganizowana jest dana zbiórka (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to zrobić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  7. Dane dotyczące zdrowia, które są przetwarzane w celu weryfikacji prawdziwości zbiórek w sytuacjach wskazanych w Regulaminie, Administrator przetwarza na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą.
  8. Użytkownik zamieszczając swoje dane w Serwisie, wyraża zgodę na to, że jego imię i nazwisko będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, chyba, że podejmie decyzję o anonimowej wpłacie Składki, wówczas jego dane zostaną udostępnione jedynie Organizatorowi dla celów rozliczenia się z właściwym organem podatkowym.
  9. Użytkownik wyraża zgodę na to, że inni Użytkownicy oraz Administrator będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail lub nr telefonu.
  10. Użytkownik przy tworzeniu Konta i dokonywaniu rezerwacji wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej, a także akceptuje Regulamin.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Koncie.
  12. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, które mogą polegać na:
   • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
   • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe i remarketing).
  13. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający na promowaniu strony Uzbieraj.pl
  14. W celu realizowania działań marketingowych Administrator nie wykorzystuje profilowania.
  15. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:
   • pod adresem e-mail: rodo@uzbieraj.pl.
  16. Nie jest intencją Administratora gromadzenie danych osób korzystających z Serwisu w wieku poniżej 16 lat (dzieci/małoletni) bez zgody ich rodziców lub opiekuna. Administrator nie może jednak z całą pewnością zweryfikować, czy odwiedzający ukończył już wskazany w zdaniu poprzednim wiek. Jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator zgromadził dane dotyczące osoby małoletniej/dziecka bez zgody jej rodzica/opiekuna, prosimy o kontakt w tym zakresie na adres wskazany w ustępie 15 powyżej. Sporne dane zostaną usunięte.
  17. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez odpowiedni okres, który zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe organizatorów zbiórek dotyczące zdrowia przechowywane są przez 2 lata od momentu wypłacenia organizatorowi zbiórki wszystkich zebranych pieniędzy.
  18. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
  19. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa, tj.:
   • w celu zawarcia i wykonania umowy na korzystanie z Serwisu - do momentu przedawnienia roszczeń;
   • w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu;
   • w celu prowadzenia analiz, prognoz zainteresowania Usługami, pomiarów zachowania Użytkowników - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wycofania zgody;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika - do momentu przedawnienia tych roszczeń;
   • w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
   • w celu tworzenia zestawień, analiz oraz statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora- w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
  20. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
  21. Odbiorcami danych osobowych są:
   • CashBill / PayPal – w celu obsługi płatności Użytkowników zbiórki,
   • CashBill – w celu wypłaty Organizatorom zbiórki
   • Facebook – w celu dopasowania reklam i działań remarketingowych do konkretnych obecnych Użytkowników zbiórki,
   • Google Analytics – w celu analizowania danych o użytkownikach strony internetowej zbiórki,
   • Organizatorom zbiórki - w celu rozliczeń z właściwym Urzędem Skarbowym.
  22. Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, zapewniając przy tym odpowiedni stopień ochrony, przede wszystkim poprzez:
   • • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   • • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   • • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   • • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
  23. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
  24. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Administrator ujawni dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie jeżeli to żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.
  25. Poza opisanymi powyżej sytuacjami Administrator nie sprzedaje ani nie transferuje danych osobowych do podmiotów trzecich.
  26. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
   • prawo dostępu do własnych danych osobowych;
   • prawo do sprostowania danych osobowych;
   • prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (Użytkownik w każdym czasie może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: na adres wskazany w ustępie 15 powyżej;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
   • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  27. Dane osobowe Użytkowników, które Administrator posiada mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania Użytkowników Usługami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł, na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.
  28. Administrator dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe Użytkownika nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt na adres wskazany w ustępie 15 powyżej.
  29. Niniejszym zastrzegamy, że Polityka Prywatności może być aktualizowana. Administrator powiadomi Użytkowników Serwisu o ewentualnych, istotnych zmianach w sposobie przetwarzania danych osobowych, zamieszczając komunikat w Serwisie i wysyłając Użytkownikom na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie nieusatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności ma prawo w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu korzystania z Serwisu, w tym w szczególności usunąć swoje dotychczasowe konto.
  30. Uzyskując dostęp do Serwisu i korzystając z usług Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i ją akceptuje.
 3. Oświadczenie dotyczące plików cookies

  1. Serwis Uzbieraj.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to proste, niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera danego Użytkownika przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu Użytkownika oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową Użytkownika do Serwisu za każdym razem, gdy Użytkownik z niego korzysta.
  2. Operator wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).
  3. Operator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
   • cookies sesyjne - automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
   • cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu przez określony czas;
   • cookies własne - ustawiane przez Serwis Operatora Uzbieraj.pl
   • cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż Serwis Operatora, np. Facebook, itp.
  4. Operator wykorzystuje informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów systemowych w celu:
   • dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów Serwisu do konkretnego urządzenia i preferencji Użytkownika;
   • zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  5. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis nie pozwalają Operatorowi na identyfikację konkretnych Użytkowników korzystających z Serwisu.
  6. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu.
  7. Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
  8. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności Serwisu, prawidłowości wyświetlania Serwisu oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych Serwisu.