Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. Definicje

  1. Serwis – platforma dostępna pod adresem: Uzbieraj.pl obsługiwana przez FIRMĘ CODE-WEB i rozpowszechniana pod nazwą „Uzbieraj.pl”. Serwis przeznaczony jest w szczególności do udostępniania przestrzeni do tworzenia zbiórek przez Użytkowników. Zgromadzone wpłaty przekazujesz nam na przechowanie aż do momentu ich wypłaty. Przechowywane wpłaty możemy przyjąć w depozyt zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego. Przechowanie/depozyt mają charakter nieodpłatny. Nie pobieramy za nie żadnego wynagrodzenia. Uzbieraj.pl nie jest organizatorem zbiórek, a jedynie narzędziem umożliwiającym Organizatorom zbiórek ich publikowanie, a Użytkownikom serwisu – dokonywanie wpłat. Nie jesteśmy instytucją kredytową, doradczą, marketingową ani organizacją społeczną czy charytatywną. Nasza działalność polega na administrowaniu i stałym rozwijaniu serwisu internetowego. Uzbieraj.pl umożliwia przekazanie wsparcia na rzecz Organizatora danej zbiórki, ale nie jest stroną umowy darowizny lub jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Organizatorem zbiórki a Wspierającym.
  2. Firma CODE-WEB z siedzibą w Bartoszycach ul. Generała Sikorskiego 29/20, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 743-115-23-91 ,posiadająca prawa autorskie do Serwisu, zwany dalej ,,Operator”;
  3. Użytkownik– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu. Za Użytkownika uważana jest również osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, która ukończyła 13 lat.
  4. Wspierający - Użytkownik, który dokonuje środkami finansowymi wsparcia na rzecz określonej zbiórki.
  5. Organizator - Użytkownik, który prezentuje zbiórkę w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację.
  6. Zbiórka - każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej oraz sprzedażowej, na którego realizację Organizator gromadzi środki finansowe za pomocą Serwisu, z wyłączeniem przedmiotów zbiórki określonych w rozdziale 5 pkt 23 regulaminu.
  7. Wpłata- środki finansowe pozyskane przez Organizatora od Wspierających na zrealizowanie celu finansowego w zamian za świadczenie wzajemne lub bez świadczenia wzajemnego, tzw. Darowizna.
  8. Konto – konto Użytkownika w Serwisie udostępnione indywidualnie Użytkownikowi, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu procesu rejestracji w Serwisie i udostępnione po potwierdzeniu tożsamości przez Użytkownika, wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Serwisu zalogowanym Użytkownikom.
  9. Login - niepowtarzalny ciąg złożony z liter, cyfr lub symboli wybrany przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, który stanowi identyfikator Użytkownika w Serwisie.
  10. Hasło – niepowtarzalny ciąg co najmniej 8 znaków, w tym min. jednej dużej litery i jednej cyfry lub znaku specjalnego, wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie, który umożliwia i zabezpiecza dostęp do Konta Użytkownika.
  11. Usługi - usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu polegające na umożliwianiu Użytkownikom organizowania zbiórek oraz gromadzeniu wpłat przekazywanych nam na przechowanie aż do momentu ich wypłaty, które możemy przyjąć w depozyt zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego. Przechowanie/depozyt mają charakter nieodpłatny. Nie pobieramy za nie żadnego wynagrodzenia.
  12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Wspierającym a Organizatorem.
  13. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie https://uzbieraj.pl/regulamin
  14. Rejestracja –proces polegający na założeniu Konta w Serwisie; czynność rejestracji odbywa się w następujący sposób:
   • • Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza
   • • Użytkownik zatwierdza wypełniony formularz
   • • Użytkownik akceptuje Regulamin oraz inne niezbędne dokumenty, takie jak: Polityka prywatności, Polityka cookies
   • • Użytkownik ma możliwość logowania się w Serwisie za pośrednictwem swojego indywidualnego Konta.
  15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  16. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 299 ze zm.).
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
  18. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  19. Formularz Informacji - formularz informacji GIIF uzyskiwany od Użytkownika zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Postanowienia wstępne

  1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz zasady umożliwianiu Użytkownikom organizowania zbiórek oraz gromadzeniu przez Użytkowników wpłat przekazywanych nam na przechowanie aż do momentu ich wypłaty, które możemy przyjąć w depozyt zgodnie z art. 845 Kodeksu cywilnego, poprzez udostępnianie Serwisu. Przechowanie/depozyt mają charakter nieodpłatny. Nie pobieramy za nie żadnego wynagrodzenia.
  2. Użytkownik korzystając z Serwisu jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zakres usług

  1. Operator udziela Użytkownikom dostępu do Serwisu umożliwiając Użytkownikom organizowanie zbiórek oraz przekazywanie środków finansowych między Użytkownikami.
  2. Operator w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu udziela im niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. Powyższa Licencja uprawnia Użytkowników wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jego zwielokrotniania trwałego poprzez instalację Serwisu w formie aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Użytkownikom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Serwisu. Naruszenie i niewywiązanie Użytkownika się z powyższego zobowiązania może skutkować naruszeniem autorskich praw majątkowych Operatora do Serwisu oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
  3. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Serwisu oraz sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Operatorowi.
  4. Operator świadczy na rzecz Użytkowników m.in. następujące usługi:
   • a. Rejestracja w Serwisie;
   • b. korzystanie z Konta;
   • c. tworzenie Zbiórki;
   • d. edycja Zbiórki;
   • e. dokonywanie wypłat kwot wpłaconych na Zbiórkę maksymalnie jeden raz w ciągu dnia;
   • f. dodawanie komentarzy do Zbiórek;
   • g. możliwość udostępniania Zbiórki na portalu Facebook za pośrednictwem buttona;
   • h. informowanie o nowych Zbiórkach oraz o statusie aktualnych Zbiórek, kanałami : e-mail, Facebook, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na takie działanie;
   • i. dokonywanie wpłat na Zbiórkę za pośrednictwem Serwisu.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność ze stanem faktycznym zbiórek prezentowanych przez Organizatora.
  6. Operator dba o zapewnienie prawidłowej dostępności Serwisu oraz o jak najszybsze usuwanie wszelkich awarii wywołanych błędnym działaniem Serwisu.
  7. Operator nie odpowiada za zakłócenia techniczne, za których przyczyny nie jest odpowiedzialny, czy też za szkody wywołane siłą wyższą. Operator nie odpowiada za przerwanie dostępności danych i zastrzega dla siebie prawo do wykonywania prac technicznych.
 4. Korzystanie z Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez Rejestrację i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia Użytkownikowi założenie Konta w Serwisie.
  2. Umowa o korzystanie z Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  3. Użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności i treści Serwisu po dokonaniu Rejestracji i po zalogowaniu się na utworzone indywidualne Konto Użytkownika.
  4. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać poprzez realizację następujących czynności:
   • a. akceptację Regulaminu,
   • b. wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji,
   • c. kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
  5. Logowanie do Serwisu może zostać dokonane poprzez formularz logowania znajdujący się w Serwisie. Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail wskazanego podczas Rejestracji i powiązanego z nim hasła. Pełna funkcjonalność Serwisu jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.
  6. Użytkownik tworząc Konto i akceptując Regulamin wyraża odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej. Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie kierowane będą na adres email Użytkownika podany przy Rejestracji. Szczegóły dot. kwestii wymaganych zgód i zasad przetwarzania danych osobowych oraz komunikacji z Użytkownikiem reguluje Polityka Prywatności dostępna w Serwisie pod adresem: https://uzbieraj.pl/polityka-prywatnosci
  7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz później, na etapie uzupełniania danych na swoim Koncie, kompletnych i zgodnych z prawdą oraz do ich aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Operatora. Dane wymagane do dokonania Rejestracji to: adres e-mail, imię i nazwisko. Dodatkowe dane wymagane na etapie uzupełniania danych na swoim Koncie to: nazwa firmy, NIP, numer rachunku bankowego.
  8. Podając jeden adres e-mail Użytkownik może założyć tylko jedno Konto.
  9. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie, ale ich podanie jest konieczne w celu korzystania z usług Serwisu. Użytkownik wprowadzając dane do Serwisu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich.
  10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Serwisu. Użytkownik nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Serwisu oraz nie może negatywnie wpływać swoim działaniem lub zaniechaniem na pracę Serwisu powodując jego uszkodzenie lub doprowadzając do jego przeciążenia.
  11. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest także umieszczanie wszelkich treści naruszających prawo, treści o charakterze pornograficznym, jak również treści sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia ww. postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub podjęcia przez Użytkownika działań godzących w dobre imię Operatora, Operator jest uprawniony do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
  12. Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do Serwisu. Za poufność i bezpieczeństwo swojego Konta odpowiedzialny jest Użytkownik, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o bezprawnym wykorzystaniu jego Konta przez osoby trzecie.
  13. Niedopuszczalne jest korzystania przez Użytkownika z kont osób trzecich.
  14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu oraz za treści umieszczone w swoim Koncie oraz w Serwisie. Treści dodawane przez Użytkowników nie wyrażają opinii Operatora. Operator nie rozumie tych treści jako treści własnych.
  15. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego swoich roszczeń w związku z korzystaniem z Serwisu.
  16. Użytkownik nie może w żaden inny sposób, niż na potrzeby korzystania z Serwisu, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych pozostałych Użytkowników, które mogą zostać mu udostępnione podczas korzystania z Serwisu.
  17. Wspierający wybiera samodzielnie interesujący go zbiórka oraz dokonuje wpłacenia Składki na jego rzecz bądź przekazania darowizny na jego rzecz, przy czym to od Organizatora zależy czy w zamian za przekazanie środków finansowych na dany zbiórka Wpłacający ma prawo do otrzymania świadczenia wzajemnego (tj. określony przedmiot, np. płyta, autograf, rękodzieło, itp.).
  18. Wspierający określa kwotę, jaką chce wesprzeć zbiórkę. Wspierający może dokonać wpłaty Składki za pośrednictwem serwisu płatności internetowych aktualnie dostępnych w Serwisie i wówczas zostaje przekierowany automatycznie do banku, bądź może dokonać wpłaty Składki za pośrednictwem karty kredytowej lub korzystając z funkcjonalności Blik, dokonując przelewu do operatora płatności CashBill, ten zaś przekazuje środki na numer rachunku bankowego Operatora, który z kolei wypłaci środki na żądanie Organizatora. W przypadku, gdy liczba indywidualnych przelewów dla poszczególnych Organizatorów będzie znacząca wówczas Operator zastrzega możliwość wykonywania przelewu na konto Operatora bezpośrednio za pośrednictwem Operatora CashBill.
  19. Minimalna kwota, jaką Wspierający może wesprzeć zbiórkę to 1 (jeden) złoty, chyba że dla danej zbiórki została określona przez Organizatora inna kwota.
  20. Jeżeli dany zbiórka przewiduje świadczenie wzajemne w zamian za przekazanie środków finansowych przez Wpłacającego, a Wpłacający zdecyduje się wesprzeć taką zbiórkę to wówczas z tytułu dokonanej wpłaty, Wspierającemu przysługuje określone świadczenie wzajemne od Organizatora, określone każdorazowo w opisie zbiórki. Jeśli za wsparcie finansowe danego zbiórkau Organizator nie przewidział świadczenia wzajemnego wsparcie finansowe dokonane przez Wspierającego przyjmuje postać darowizny.
  21. Wspierający nie może wycofać udzielonego przez niego wsparcia finansowego, nawet jeżeli zbiórka przed terminem upływu okresu trwania zbiórki osiągnął wskazaną przez Organizatora kwotę potrzebną na jego realizację.
  22. Dokonując Wpłaty Wspierający decyduje czy wyraża zgodę na publiczne udostępnienie swoich danych osobowych w Serwisie, tj. imienia i nazwiska.
 5. Organizacja oraz wspieranie zbiórek

  1. Operator tworzy i udostępnia dla Użytkowników Serwis umożliwiający pozyskiwanie finansów na realizację celu zbiórki. Wpłaty na zbiórki wpłacane przez Wspierających gromadzone są na rachunku bankowym prowadzonym przez Operatora do czasu ich wypłacenia przez Operatora poszczególnym Organizatorom.
  2. Dozwolona jest organizacja zbiórek wyłącznie w celach zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.
  3. Organizator dodaje w Serwisie swoją zbiórkę wskazując kwotę środków finansowych potrzebnych na realizację zbiórki oraz okres, w którym chciałby zebrać te środki. Minimalna kwota wsparcia wynosi 1 zł.
  4. Istnieje możliwość dokonywania wpłat również po osiągnięciu celu finansowego zbiórki wskazanego przez Organizatora. Operator dołoży wszelkich starań, aby stan zgromadzonych funduszy widoczny w opisie zbiórki był aktualizowany w czasie rzeczywistym.
  5. Organizator może wypłacić zgromadzone na daną zbiórkę pieniądze do wysokości ich wartości nominalnej jeden raz w ciągu dnia na prowadzony w Polsce jego rachunek bankowy podany w procesie weryfikacji. Przed dokonaniem pierwszej wypłaty Organizator jest zobowiązany zweryfikować swoją osobę przelewem weryfikacyjnym w kwocie 1zł na konto Operatora podanym w panelu użytkownika. W sytuacji, gdy Organizator wypłaci kwotę w wysokości od 4000 zł w górę, wówczas może zostać zobowiązany przez Operatora do dokonania weryfikacji w postaci skanu dowodu osobistego lub paszportu. Operator zastrzega termin 3 dniowy na realizację zlecenia wypłaty przy czym nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia od niego niezależne.
  6. W przypadku profili Organizatorów, którzy zgromadzą 20 tys. zł lub więcej, może zostać zastosowana automatyczna blokada wypłat do czasu przesłania przez Organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celów jego zbiórek lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których Operator podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat dla danego profilu. Przesłanie dokumentacji medycznej wymaga wyrażenia dodatkowej zgody na ich przetwarzanie, której cofnięcie jest możliwe mailowo na adres: kontakt@uzbieraj.pl. Wycofanie tej zgody spowoduje, że wypłaty salda o wartości 20 tys. zł i wyższego z tej zbiórki nie będą możliwe. Tożsame procedury bezpieczeństwa i weryfikacji zostaną zastosowane do zbiórek, które zostaną zgłoszone przez Użytkowników Serwisu jako podejrzane, mogące naruszać regulamin lub prawo.
  7. Wszelkie dokumenty przesyłane w celu potwierdzenia prawdziwości celu zbiórki muszą być dokumentami sporządzonymi w języku polskim.
  8. Operator przekazuje zgromadzone Składki Organizatorowi na jego rachunek bankowy podany na jego Koncie.
  9. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania zbiórki ze zwrotem wpłaconych Składek Wspierającym, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników biorących udział w zbiórce, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa podczas organizowania zbiórki.
  10. Organizator ma prawo do udostępniania lub blokowania możliwości komentowania swojej zbiórki. Zablokowanie możliwości komentowania zbiórki powoduje jednocześnie ukrycie wszystkich dodanych komentarzy.
  11. Operator ma prawo do usunięcia lub zablokowania komentarzy o charakterze bezprawnym lub związanych z działalnością o takim charakterze, a także komentarzy obraźliwych oraz komentarzy naruszających prawa osób trzecich.
  12. Operator przekazuje dane Wspierających, takie jak: adres zamieszkania, adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy Organizatorowi. Organizator korzystając z tych danych może skontaktować się ze Wspierającym. Podanie tych danych jest niezbędne dla prawidłowego rozliczenia się Organizatora z właściwym organem podatkowym.
  13. Organizator ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie ewentualne obciążenia zwrotne. Operator uprawniony jest do przekazania danych Organizatora oraz wszelkich przesłanych przez niego dokumentów związanych z prowadzeniem zbiórki do operatora płatności internetowych obsługującego transakcje w Serwisie. Dane dotyczące zdrowia zostaną przekazane tym podmiotom jedynie na ich wyraźne żądanie.
  14. Jeśli brak jest świadczenia wzajemnego, a przekazywane przez Wpłacających na rzecz Organizatora środki stanowią darowiznę Organizator zobowiązuje się do dokonania stosownego zgłoszenia, a jeśli suma wpłat od jednej osoby przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od darowizn Organizator zobowiązuje się nadto do dokonania rozliczenia z urzędem skarbowym. Jeśli zaś zbiórka ma na celu przekazanie/ sprzedaż towarów lub usług Organizator musi pamiętać o stosownych rozliczeniach z urzędem skarbowym i ewentualnym wystawieniu rachunków Wpłacającym.
  15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora, szczególnie za prawidłowe rozliczenie i odprowadzenie przez niego należności podatkowych w tym z tytułu podatku dochodowego lub/i podatku od darowizn, w razie otrzymania środków finansowych na realizację danej zbiórki.. Zgromadzone wpłaty przekazujesz nam na przechowanie aż do momentu ich wypłaty. Przechowywane wpłaty możemy przyjąć w depozyt zgodnie z art. 845 Kodeksu Cywilnego. Przechowanie/depozyt mają charakter nieodpłatny. Nie pobieramy za nie żadnego wynagrodzenia.
  16. Organizator musi obowiązkowo podać cel zbiórki oraz opis zbiórki.
  17. zbiórka Użytkownika może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych oraz wyszukiwarce na stronie Serwisu Uzbieraj.pl. Użytkownik może określić zakres widocznych informacji logując się w Serwisie, a następnie wchodząc w pole edycja zbiórki i określając czy zbiórka ma być publiczna czy prywatna.
  18. Profile Użytkowników, które otrzymają wpłaty kartą odbiegające od normy (wiele wpłat powtarzalnymi kartami, podejrzanie wysokie wpłaty kartą, wpłaty kartą i natychmiastowe wypłaty i inne odbiegające od normy działania związane z płatnościami kartą) zostaną zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji, a w przypadku braku złożenia satysfakcjonującego i wiarygodnego wyjaśnienia przez Użytkownika zostaną one trwale usunięte.
  19. W przypadku wybranych przez Operatora zbiórek, a w szczególności zbiórek interesujących pod względem treści lub cieszących się szczególnym zainteresowaniem użytkowników Serwisu, Operator może dokonać ich nieodpłatnej promocji połączonej z promocją samego Serwisu, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o takich zbiórkach na swoich witrynach w sieciach społecznościowych lub wykupienie reklam, w których taka zbiórka zostałaby wskazana. Promocja może być powiązana również z wykorzystaniem zdjęć znajdujących się w opisie promowanej zbiórki. Organizator wyraża zgodę na takie działanie Operatora i oświadcza, że nie będzie rościł sobie z tego tytułu żadnych praw.
  20. Zwroty wpłat dokonanych za pośrednictwem Serwisu nie są możliwe.
  21. Podczas dokonywania wpłaty możesz również przekazać darowiznę na rzecz Uzbieraj.pl. Takie wsparcie umożliwia utrzymanie i dalszy rozwój Serwisu.
  22. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminu operatora płatności.
  23. Przedmiotem, sprzedażą oraz celem zbiórki nie mogą być w żadnym wypadku:
   • a) towary i usługi zawierające treści pornograficzne, w szczególności dotyczące osób poniżej 15 roku życia i związane z użyciem przemocy oraz wykorzystaniem zwierząt
   • b) gry hazardowe organizowane niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności bez odpowiedniego zezwolenia
   • c) towary i usługi zawierające mowę nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub światopoglądowym
   • d) towary i usługi zawierające treści naruszające prawa osób trzecich
   • e) muzyka, filmy, oprogramowanie lub inne towary i usługi naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa autorskie, do znaków towarowych patentowe i inne
   • f) chemikalia
   • g) narkotyki, środki psychoaktywne (w tym tzw. dopalacze), leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu produkty lecznicze, produkty paralecznicze oraz suplementy diety
   • h) materiały wybuchowe i pirotechniczne
   • i) wszelkie typy broni i amunicji, których posiadanie wymaga pozwolenia na broń w rozumieniu ustawy o broni i amunicji
   • j) ludzkie i zwierzęce organy i tkanki
   • k) towary lub usługi podrobione/sfałszowane
   • l) oprogramowanie przeznaczone do podejmowania działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego
   • m) bazy danych, w tym danych osobowych, adresowych, adresów e-mail, numerów telefonów i inne
 6. Uprawnienia i odpowiedzialność Operatora

  1. Kształtowanie zawartości Serwisu jest wyłącznym uprawnieniem Operatora.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą;
   • funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu wpłat na zbiórkę przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
   • problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu lub z usług oferowanych za jego pośrednictwem;
   • autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu;
   • szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem postanowień Regulaminu;
   • szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
   • szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Operator;
   • szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Serwisu Konta w związku z naruszeniem przez Użytkowników postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników wyłącznie za szkody poniesione przez Użytkowników na skutek korzystania z Serwisu wywołane winą umyślną Operatora.
  4. Operator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników.
  5. Operator jest uprawniony do udostępnienia podmiotom trzecim Serwisu, w tym udzielenia dostępu do Kont Użytkowników w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia jego obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

  1. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu mające miejsce w czasie z Serwisu.
  2. Użytkownicy nie mają prawa do publikowania jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszającej w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
  4. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Operatora oraz jego pracowników, współpracowników, partnerów, licencjodawców wobec wszelkich roszczeń oraz z odpowiedzialności, strat i kosztów, w przypadku skierowania przeciwko Operatorowi lub którejkolwiek z wyżej wymienionych osób roszczenia, powództwa, żądania wynikającego z lub mogącego wyniknąć z dostępu lub korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a także z naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszego Regulaminu, licencji lub naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej, reklamy, poufności lub prawa prywatności, wszelkich przepisów, zasad, przepisów, kodeksów, ustaw, rozporządzeń i zarządzeń przez Użytkownika.
 8. Reklamacje Usług świadczonych przez Partnerów

  1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług opisanych w niniejszym Regulaminie należy kierować bezpośrednio do Operatora na adres email kontakt@uzbieraj.pl.
  2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika, z którego dokonano zgłoszenia reklamacji bądź na adres pocztowy, w przypadku gdy dokonano zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w ustępie 2 wyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od Operatora. Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.
  4. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie.
  5. Operator zastrzega możliwość nierozpatrywania reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Organizatora powstała w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań jakie Organizator przyjął na siebie w stosunku do Wspierających w zamian za otrzymane Składki na realizację zbiórki. Reklamacje dotyczące działań Organizatorów, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności składane do Operatora będą przekazywane poszczególnym Organizatorom, o czym składający reklamację zostanie powiadomiony drogą e-mailową na adres e-mail, z którego dokonano zgłoszenia reklamacji bądź na adres pocztowy, w przypadku gdy dokonano zgłoszenia reklamacji tradycyjną pocztą. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrzenie reklamacji przez Partnera.
  6. Każdy Organizator ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących jego zbiórkau na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. TRANSAKCJE REJESTROWE

  1. Transakcja Rejestrowana to Transakcja, która podlega rejestracji zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ze względu na jej równowartość przekraczającą 15.000,00 € (Euro) również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.
  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w trakcie zlecania Transakcji Rejestrowanej, Użytkownik zobowiązany jest do podania informacji wymaganych zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zawartych w Formularzu informacji GIIF. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z postanowieniami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w przypadku nie otrzymania wymaganych informacji, Serwis może odmówić przyjęcia wpłaty bądź ich wypłaty o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika wysyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 10. WERYFIKACJA ELEKTRONICZNA ORGANIZATORA

  1. Przed pierwszą wypłatą środków uzyskanych w ramach danej Zbiórki Organizator może zostać zobowiązany do wykonania przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 PLN (którą potem zasili stan jego zbiórki) na rachunek bankowy Operatora, w celu zweryfikowania wiarygodności Organizatora. Treść tytułu przelewu zostanie wskazana w panelu użytkownika. Przelew weryfikacyjny może być wykonany wyłącznie z rachunku bankowego prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Po zaksięgowaniu przelewu weryfikacyjnego Organizatora dane z przelewu (imię i nazwisko osoby fizycznej albo nazwa innego podmiotu prawnego) uzupełnią dane jego Konta Użytkownika. Organizator nie może zmienić tych danych.
  3. W przypadku, gdy łączna ilość Składek zebranych od Wspierających w ramach profilu Organizatora przekroczy w jakimkolwiek momencie równowartość 5000zł, Organizator może zostać poproszony o dokonanie dodatkowej weryfikacji poprzez przesłanie drogą elektroniczną skanu ważnego dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób fizycznych oraz (dodatkowo) dokumentu potwierdzającego wpis w odpowiednim rejestrze (CEIDG, KRS, inny właściwy rejestr). Dane z przesłanego dokumentu muszą pokrywać się z danymi właściciela rachunku bankowego, z którego wcześniej wykonany został przelew weryfikacyjny. Przesłane dokumenty muszą być czytelne. Obowiązkowe jest umieszczenie na skanach/zdjęciach dokumentów dopisku: "Dokument ważny tylko do celów weryfikacji konta w Serwisie Uzbieraj.pl” oraz zamazanie wszelkich zbędnych danych, których Operator nie wymaga. W przypadku konta użytkownika firmowego skan dokumentu osobistego musi być skanem dokumentu należącego do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie kontem użytkownika w Serwisie będącej pracownikiem bądź właścicielem firmy / innej organizacji (wysłanie dokumentu tożsamości jest w tym wypadku jednoznaczne z oświadczeniem, że przesłany skan dokumentu należy do pracownika bądź właściciela danej firmy / innej organizacji. Jeśli na dokumentach firmowych nie widnieją dane osoby z nadesłanego dokumentu tożsamości to dodatkowo należy dosłać upoważnienie do zarządzania profilem wystawione dla tej osoby przez firmę/organizację).
  4. Do czasu spełnienia wymienionych w ustępie 1,3 wyżej obowiązków Składki nie zostaną przekazane na rachunek Organizatora.
  5. W przypadku nie spełnienia przez Organizatora obowiązku wskazanego w 3 wyżej w terminie 14 dni Operator zastrzega sobie prawo do przerwania zbiórki i zwrotu wpłaconych Składek Wspierającym.
  6. W przypadku opisanym w ustępie 3 wyżej, jeżeli dokumentacja przedłożona przez Organizatora nie rozwieje opisanych w tym punkcie wątpliwości, Operator zastrzega sobie prawo do przerwania zbiórki i zwrotu wpłaconych Składek Wspierającym.
  7. W przypadku niezaakceptowania w terminie 14 dni z przyczyn formalnych (niespełnienie zapisów regulaminu) dokumentów wymienionych w ustępie 3 wyżej, dokumenty te zostaną automatycznie usunięte, zaś w celu wykonania weryfikacji konta powstanie konieczność ich ponownego wysłania.
  8. W przypadku jeśli numer konta przypisany do profilu na skutek wykonania przelewu weryfikacyjnego opisanego w ustępie 1 wyżej ulegnie zmianie należy ten fakt zgłosić Operatorowi na adres e-mail: kontakt@uzbieraj.pl., w celu poprawnej realizacji wypłat. W razie braku odpowiedniego zgłoszenia i wypłaceniu przez Organizatora składek na nieaktualny rachunek Operator nie ponosi odpowiedzialności za taki stan rzeczy. Nie jest dopuszczalna zmiana numeru rachunku bankowego z uwagi na dokonanie na dotychczas podanym przez Organizatora rachunku zajęcia komorniczego lub zajęcia w egzekucji administracyjnej. W przypadku uzyskania przez Operatora wiedzy o takiej przyczynie zmiany rachunku bankowego, Operator odmawia jego zmiany.
 11. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Niniejsza Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, usuwając swoje Konto Użytkownika w Serwisie.
  3. Operator zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika, który korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. Operator uprawniony jest także do zawieszenia świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Konta Użytkownika na czas niezbędny dla wyjaśnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo działania Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem.
  4. Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek wcześniejszego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
  5. Wszystkie ewentualne wpłaty zaksięgowane po usunięciu Konta użytkownika lub zbiórki zostaną zwrócone do Wpłacających.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej: https://uzbieraj.pl/regulamin.
  2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie https://uzbieraj.pl/regulamin. Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia lub samodzielne usunięcie Konta w terminie 7 dni. W przypadku, braku takiego żądania lub samodzielnego usunięcia Konta przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował nowe postanowienia Regulaminu.
  3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.